در صورت هرگونه شکایات می توانید از طریق سامانه های ذیل اقدام نمایید

آدرس دفتر : جاجرود_جاده کمردروبروی کارخانه امرسان کوچه سوم پلاک 60

1931763113

شماره تماس های فروشگاه : ۰۹۲۰۱۱۶۲۸۷۶ – ۰۹۳۶۱۱۶۲۸۷۶ – ۰۲۱۷۶۲۶۶۱۴۵ – ۰۲۱۷۶۲۶۶۱۴۶ – ۰۲۱۷۶۲۶۳۴۹۰