رگال لباس 3 آویز 3 سبدی کد 40023

رگال سه آویز سه سبدی میزانکاران، از لوله هایی ساخته شده که

  • بدون نیاز به پیچ و مهره در هم فیکس می شوند.
  • مونتاژ، دمونتاژ و حمل آن ها بسیار ساده بوده
  •  و نیاز به تخصص ندارد

در نتیجه به راحتی در هر جایی و توسط هر فرد غیرمتخصصی قابل نصب و استفاده هستند.